Szkolne aktualności

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

poniżej prezentujemy informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.  Zasady w niej ujęte będą obowiązywały od 25 marca do 10 kwietnia.

Mamy nadzieję, że są jasne i czytelne, i pozwolą nam sprawnie podjąć nowe zadanie.

Zasady będą jeszcze doskonalone i modyfikowane. Uczymy się wszyscy funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

 

Informacja

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zasady pracy zdalnej – kształcenie na odległość.

1. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, rodzicami
i uczniami jest e-dziennik VULCAN. Uczniowie i nauczyciele logują się, sprawdzają, odczytują wiadomości i komunikaty CODZIENNIE.

2. Zajęcia są realizowane zgodnie z planem obowiązującym od 26 marca 2020 r.

3. Odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Wychowawca jest zobowiązany zgłosić informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.

4. Nauczyciele pracują z dziećmi, młodzieżą zdalnie zgodnie z ustalonymi przez siebie metodami wybranymi spośród następujących:

 • przesyłanie plików tekstowych;
 • przesyłanie własnych nagrań i prezentacji;
 • przesyłanie filmów edukacyjnych;
 • przesyłanie linków do wybranych materiałów;
 • przesyłanie komunikatów o konieczności przeczytania wybranych zagadnień z podręcznika i rozwiązywania zadań w zeszytach przedmiotowych i w zeszytach ćwiczeń;
 • przesyłanie komunikatów o konieczności przeczytania wybranych zagadnień
  ze wskazanych stron www;
 • utworzenie klasy i prowadzenie zajęć na platformie edukacyjnej rekomendowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - ;
 • praca na komunikatorach, np. Messenger, Skype;
 • praca on-line (lekcje zdalne) na wybranych przez siebie platformach, portalach społecznościowych lub komunikatorach, np. Office 365, MS Teams, G Suit, Zoom, Jitsi, Hangout, Clickmeeting, Facebook, Messenger.

5. Przesyłanie materiałów uczniom za pomocą dziennika elektronicznego jest obowiązkowe. Poza tym nauczyciel może umieszczać uczniom materiały na innych platformach –
np. Office’a 365 (powiadamia o tym uczniów i ich rodziców).

6. Metody i techniki pracy są uzależnione od specyfiki przedmiotu i indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

7. Nauczyciel wysyła materiały do pracy na kolejny dzień dziennikiem elektronicznym
w module „ZADANIE DOMOWE” w godzinach 12.00 – 15.00. W wyjątkowych sytuacjach konspekt lekcji może być wysłany do godz. 8.00 w dniu prowadzenia zajęć.

8. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu będą otrzymywali zadania do wykonania w sposób ustalony z wychowawcą.

9. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu i wyjaśniają wątpliwości w czasie lekcji
lub w czasie dyżuru nauczyciela we wskazanym terminie.

10. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone, uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób, który wskazał.

11. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację
o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.

Dopuszczalne jest sprawdzanie postępów uczniów za pomocą quizów on-line i zadań interaktywnych zamieszczonych na portalach edukacyjnych.

12. W razie niewykonania zadania Uczeń otrzymuje adnotację „brak zadania”.

13. O terminach wykonania prac Nauczyciele będą informować Uczniów za pomocą dziennika elektronicznego.

14. Ilość prac z danego przedmiotu powinna być dostosowana do realnego czasu przeznaczonego na realizację przedmiotu w danym tygodniu. 

15. Oceny – z obowiązkowym komentarzem „nauczanie zdalne” – są wystawiane w skali od 1 do 6, według dotychczasowych kryteriów.

16. W razie braku możliwości udziału w zajęciach on-line, uczeń samodzielnie analizuje materiał, który nauczyciel przesłał za pomocą dziennika elektronicznego. Ma prawo poprosić nauczyciela o wytłumaczenie trudnych zagadnień w czasie konsultacji lub po powrocie do szkoły.

17. Jeżeli uczeń nie uczestniczy w lekcjach i/lub nie wykonuje zadań, Nauczyciel powiadamia o tym fakcie Jego Rodziców (wiadomość w e-dzienniku).