Szkolne aktualności

 

Zgodnie z obowiązującym kalendarzem roku szkolnego dni 12 czerwca i 25 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych a tym samym od nauczania zdalnego.

W dniach 16 – 18 czerwca w szkole odbywają się egzaminy ósmoklasisty. Nauczyciele uczestniczą w pracach zespołów nadzorujących. W tych dniach również nie obowiązuje zdalne nauczanie ale w razie potrzeby mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńcze. W związku z tym, że w szkole będzie przebywała tylko klasa 8, zmienią się również godziny dowożenia.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r.
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)– godz. 9:00,
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00,
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00.

Termin dodatkowy dla osób, które nie mogą przystąpić do egzaminu w czerwcu (np. z powodu choroby):
1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00,
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00,
3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz mają zakryte usta i nos.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno– lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
- wychodzi do toalety,
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
11. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
14. Zdający, swoimi wrażeniami po egzaminie, powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
15. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.